BRF Uppsalahus 30

Föreningsstämma


2018 Föreningsstämma

Föreningsstämma hålls normalt i maj varje år. På stämman granskas redovisningen för föregående år, väljs funktionärer och beslutas om resultatdispositioner. På stämman kan också allmänna frågor tas upp, på initiativ av styrelsen eller av enskilda medlemmar. En motion till stämman ska vara inlämnad till styrelsen för beredning senast sista januari för att kunna behandlas på stämman. Protokoll från stämman är offentliga.

Nedan finns protokollen från de senaste stämmorna: